UDEF Definities

 

Objecten

 • Volledige Objecten Boomstructuur
 • 0. Entiteit: Willekeurig concreet of abstract object, met inbegrip van verbanden tussen dingen. In UDEF wordt entiteit alleen gebruikt, wanneer twee of meer verschillende soorten andere UDEF obecten voor een bepaald data element concept gebruikt kunnen worden. Een typisch voorbeeld is "relatie" dat in een onderneming zowel op een onderneming als op een persoon betrekking kan hebben. In zo'n geval wordt in UDEF entiteit als object gekozen
 • 1. Bedrijfsmiddel: Elk soort informatie of over elk soort hulpmiddel behalve mensen, dat gebruikt wordt, verbruikt wordt of ter beschikking is voor gebruik of verbruik door een willekeurig proces van een onderneming
 • 2. Document: Elk soort informatie over een willekeurige verzameling gegevens, op welke gegevensdrager dan ook, dat definieerbare begrenzingen heeft van een gegevensdrager en dat enig doel dient
 • 3. Onderneming: Elk soort informatie over een willekeurig begrensde verzameling mensen en middelen bijeengebracht met het doel een verzameling processen uit te voeren die leiden tot producten of diensten bestemd voor gebruik of verbruik door derden
 • 4. Omgevings-Factoren: Elk soort informatie over een willekeurige natuurlijke of door menselijk handelen veroorzaakte omgevingsfaktor die van belang is voor de onderneming
 • 5. Persoon: Elk soort informatie over een willekeurig type menselijk wezen die van belang is voor de organisatie
 • 6. Wetsregel: Elk soort informatie over wetten (zowel natuurwetten als wetgeving) of gedragsregels die bepalend zijn voor een proces inde onderneming
 • 7. Plaats: Elk soort informatie over een willekeurig soort plek dat van belang is voor de onderneming
 • 8. Proces: Ieder gegeven of informatie, van belang voor een onderneming, over een definieerbare reeks gebeurtenissen die herkenbaar zijn aan hun effect, ongeacht of dit betreft natuurlijke gebeurtenissen, menselijke handelingen, of geautomatiseerde activiteiten
 • 9. Product: Elk soort informatie over een willekeurig resultaat van een of ander bedrijfsproces, of verzameling bedrijfsprocessen, waarbij het bedoelde resultaat is bestemd voor gebruik of verbruik door entiteiten buiten de onderneming
 • 10. Programma: Elk soort informatie over een willekeurig begrensde verzameling ondernemingen die zijn verbonden aan een gezamenlijke set doelstellingen
 • 11. Omstandigheid: Elk soort informatie over een omstandigheid op een bepaald tijdstip die van belang is voor de onderneming
 • 12. Aansprakelijkheid: Elk soort informatie over een willekeurig risico dat door de onderneming wordt gelopen, of waarvoor de onderneming aansprakelijk is.
 • 13. Dier: Elk soort informatie over een willekeurig dier in gebruik bij de onderneming
 • 14. Plant: Elk soort informatie over een willekeurig soort levend organisme, niet zijnde een dier, dat van belang is voor de organisatie
 • 15. Stof: Elk soort informatie over een willekeurige stof (substantie) die voor de onderneming van belang is
 • 16. Gebeurtenis: Elk soort informatie over een willekeurige gebeurtenis die van belang is voor de onderneming

Eigenschappen

 • Volledige Eigenschap Boomstructuur
 • 1. Bedrag: Een geldbedrag gespecificeerd in een valuta
 • 2. Grafische-Voorstelling: Een diagram, grafiek, wiskundige curve of vergelijkbare afbeelding (een soort binair object)
 • 3. Afbeelding: Een visuele weergave van een persoon, voorwerp of scene (een soort binair object)
 • 4. Code: Een aantal karakters in gebruik om een bepaalde waarde aan te duiden
 • 5. Tijdstip: Een bepaald punt op de tijdas
 • 6. Datum: Een dag op een kalender
 • 7. Indicator: Een lijst met slechts twee mogelijke waarden (synoniem met Boolean)
 • 8. Identificatie: Een aantal karakters in gebruik om een object uniek aan te duiden of te onderscheiden.
 • 9. Percentage: Een verhouding uitgedrukt in fracties van een honderdste van grootheden met dezelfde dimensie, resulterend in een dimensieloos getal
 • 10. Naam: Een woord of aanduiding dat een persoon, plaats, etc specifiek aanduidt. Namen worden gewoonlijk met een hoofdleltter geschreven
 • 11. Aantal: Een aftelbare grootheid in niet-monetaire eenheden (een natuurlijk getal)
 • 12. Verhoudingsgetal: Een aantal of gemeten hoeveelheid gerelateerd aan een andere grootheid of hoeveelheid (ratio)
 • 13. Maat: Een numerieke waarde die bepaald wordt door een object te meten. Maten hebben een dimensie en worden uitgedrukt in een soort eenheden
 • 14. Tekst: Een aantal karakters gewoonlijk bestaande uit woorden in een bepaalde taal
 • 15. Tijd: Hoe laat op een willekeurige datum zoals af te lezen op een uurwerk refererend aan de local tijdzone
 • 16. Waarde: Numerieke informatie die de uitkomst is van berekening, telling of volgorde bepaling
 • 17. Geluid: Digitaal vastgelegd of gecodeerd geluid
 • 18. Video: Digitaal vastgelegde of gecodeerde bewegende beelden